जन्माष्टमी उत्सवस्य शुभाशयाः

भगवान् श्री कृष्णः महात्मा महायोगी च आसीत् l तस्य पिता वसुदेवः , माता देवकी च आस्ताम् l स बाल्यकाले एव सर्वासु विद्यासु महतीं योग्यतां प्राप्नोत् l स शस्त्रविद्यायाम् अतीव निपुणः आसीत् l मुरलीवादने तु अद्वितीयः अभवत् l स बाल्याव

स्थायाम् ए
व बहूनां राक्षसानां वधं अकरोत् l स महानीतिज्ञः आसीत् l युद्धे अर्जुनः किं कर्तव्यविमूढः अभवत् l भगवान् श्री कृष्णस्तस्मै गीतायाः उपदेशम् अददात् l भगवद्गीता न केवलं भारतवर्षे, अपि तु संपूर्णे जगति आदरेण पठ्यते l तस्य जन्मतिथिः श्रीकृष्ण-जन्माष्टमी इति पर्वरूपेण भारतवर्षे सर्वैः सोत्साहं संमान्यते l
जन्माष्टमी उत्सवस्य शुभाशयाः l

Comments

Popular Posts